Select Page

CONDICIONS de CONTRACTACIÓ

L’activitat contractada es desenvolupa en un medi natural, la muntanya, no controlat per l’home i que presenta uns riscos (lesions, accidents, fenòmens meteorològics…) que no poden ser controlats completament pel Guia.

Els espais on es desenvolupen les activitats requereixen d’un comportament ambiental especialment acurat per tal de preservar els seus valors naturals i culturals.

El Guia que dirigeix l’activitat està titulat i desenvolupa la mateixa dins les seves competències professionals.

El Guia és qui dirigeix l’activitat i és el responsable de prendre les decisions, especialmente les referides a la seguretat dels participants, que cregui oportunes. El participant es comprometen a respectar i complir aquestes decisions durant tota l’activitat.

El Guia es reserva el dret de modificar o cancel·lar l’activitat per raons meteorològiques, del terreny, dels participants (estat físic, habilitats, actitud…) o d’altres que puguin afectar la seguretat del grup. També es reserva el dret d’excloure algun participant si detecta que no porta el material mínim necesari o aquest no es troba en bones condicions d’ús, te un comportament que afecti la seguretat pròpia o la del grup i falti al respecte als companys o al medi sense que això impliqui dret a reemborsament.

El participant coneix l’activitat que realitzarà perquè li han entregat una fitxa técnica de la mateixa indicant-ne les característiques generals i particulars i els requisits mínims per a poder-hi participar.

El participant disposa del material mínim  necessari per a poder realizar l’activitat i aquest material es troba en bon estat. El Guia no es farà responsable dels danys o pèrdues de material personal que es puguin produir durant l’activitat.

El participant coneix el preu de l’activitat i el que inclou i no inclou. (Els preus inclouen sempre el guiatge, els impostos aplicables, les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil i el material de seguretat col·lectiu. Si inclouen algun altre concepte es detallarà a la fitxa técnica de l’activitat) Les tarifes són per a grups oberts. Si voleu fer alguna activitat en un grup tancat sol·liciteu pressupost.

El compromís del Guia té lloc amb l‘activitat contractada. És responsabilitat del participant el transport fins al lloc d’inici de l’activitat (excepte si s’indica el contrari) així com el del Guia si fos necessari.

El participant ha estat informat que l’activitat inclou una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreix els capitals establerts per llei.

El participant ha informat al Guia que no te cap malaltia que pugui influir en el desenvolupament de l’activitat. També es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues o medicació que pugui incidir en la seva capacitat física i psíquica. En cas de ser dona informarà sobre un possible embaràs.

Per a qualsevol reclamació es disposa de fulls de reclamació oficials.

Des de la confirmació i pagament de la reserva el participant assumeix la totalitat de les condicions generals i particulars. Si inscriu a altres persones assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes condicions.

PAGAMENT

Les activitats es contractaran i pagaran amb un mínim de 48 hores, prèvies a la data de realització de l’activitat.

L’activitat es considera pagada en el moment que el client rebi confirmació per part d’Aixeus-Guies de muntanya.

Les despeses de pagament, si n’hi ha, seran a compte del client.

CANVIS I CANCEL·LACIONS PER PART DEL CLIENT

  • Si un participant anul·la la seva reserva abans de les 72h prèvies a l’inici de l’activitat se li retornarà el 60% de l’import abonat.

  • Si un participant anul·la la seva reserva entre les 72h abans de l’inici de l’activitat i la data de l’activitat se li retornarà el 20% de l’import abonat.

  • Si un participant no es presenta al lloc i hora acordats per l’inici de l’activitat no se li retornarà cap quantitat (l’activitat es considera iniciada en el moment que el guia es presenta al punt de trobada acordat)

Les possibles despeses bancàries per devolució seran a compte del client i es retindran, com a extra, en la devolució de l’import de l’activitat.

  • Si un participant abandona l’activitat un cop començada no se li retornarà cap import.

CANVIS I CANCEL·LACIÓ PER PART D’AIXEUS – GUIES DE MUNTANYA

  • Si el Guia decideix anul·lar l’activitat abans de començar la mateixa (per raons meteorològiques, de seguretat, per no arribar al mínim de participants requerits o altres) es retornarà el total de les quantitats abonades o bé es pactarà una possible nova data amb el client.
  • Durant una activitat iniciada el Guia es reserva el dret de modifcar o suspendre l’activitat si les condicions metorològiques i/o del grup ho requereixen. En aquest cas es proposarà una activitat alternativa que no suposarà una devolució de l’import de l’activitat.

MENORS

Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals durant la realització de l’activitat. En cas que no sigui posible, portaran una autorització signada pels pares o tutors i aniran acompanyats d’un adult que se’n farà responsable.

GOSSOS

Si algun participant vol realitzar l’activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de contractar l’activitat.

El gos anirà lligat durant tota l’activitat.

El propietari és l’únic responsable del gos i vetllarà per a que tingui un comportament adequat.

S’accepten aquells gossos capacitats per a realitzar una activitat en grup a la muntanya; això vol dir que es portin bé, no bordin, siguin mansos, estiguin acostumats a caminar per la muntanya i en bona forma física. En qualsevol cas, el Guia es reserva el dret d’excloure aquelles persones les quals el comportament del seu gos comprometi la seguretat del grup o el correcte desenvolupament de l’activitat. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

DRETS D’IMATGE

El participant dona el seu consentiment per a que “Aixeus – Guies de muntanya” prengui imatges o videos en el transcurs de les activitats i les pugui fer servir en el futur per a publicitat (xarxes socials, web, fulletons,…) o per a mostrar a altres clients. Si algun participant no vol aparèixer en aquestes imatges o videos cal que ho comuniqui al Guia abans de l’inici de l’activitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El participant ha llegit i accepta la política de privacitat.